Najczęściej zadawane pytania:

Ogólne warunki handlowe dla zamawiających w firmie Idea Studio s.c. ( Zakres obowiązywania 2017 )

Pomoc, ogólne warunki handlowe, najczęściej zadawane pytania, zamówienie, zasady, regulamin.

Poniższe warunki obowiązują dla całości realizowanych przez firmę Idea Studio s.c. usług i dostaw, zarówno dla realizacji zamówień w czasie stałej współpracy handlowej jak i przy realizacji zamówień indywidualnych.

I. ZAPOZNANIE
1.Kontakt z Klientem, zapoznanie się, określenie potrzeb i możliwości.
2. Analiza informacji i materiałów od Klienta potrzebnych do identyfikacji wizualnej i komunikacji marketingowej.
II. PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA
1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej na wyznaczonym formularzu zamówienia.
2. Jeżeli Zamawiający zalega z płatnościami firma Idea Studio s.c. rezerwuje sobie prawo do nie przyjęcia kolejnego zamówienia przed uiszczeniem zaległych należności.
3. Zakupiony przez Zamawiającego towar pozostaje własnością firmy Idea Studio, do momentu całkowitego rozliczenia płatności za ten towar.
4. Podpisane i odesłane, potwierdzone zamówienie nie może być anulowane.
III. CENY
1. Ceny podane w cenniku są cenami wyjściowymi.
2. Firma Idea Studio s.c. zastrzega sobie prawo dokładnej wyceny przed każdym przyjęciem zamówienia, dotyczy to również kolejnej realizacji tego samego zlecenia w kolejnym czasie.
IV. PŁATNOŚCI
1. Jeżeli wartość zamówienia przekracza 1000 zł netto, przed rozpoczęciem jego realizacji wymagany jest zadatek w wysokości 80% zamówienia brutto, pozostała do zapłaty kwota płatna gotówką przy odbiorze na podstawie faktury VAT.
2. Nowi Klienci zobowiązani są do płatności gotówkowej za pierwsze trzy zamówienia. Po realizacji tych płatności Klient może ubiegać się o 7 dniowy termin płatności.
3. W przypadku wycofania się Zmawiającego z realizacji zamówienia, Zamawiający obowiązany jest pokryć wszelkie poniesione przez firmę Idea Studio s.c. przy realizacji tego zamówienia koszty.
4. W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności firma Idea Studio s.c. ma prawo naliczenia odsetek za zwłokę oraz obciążyć płatnika kosztami upomnień zastrzega sobie również dalsze rozliczenia gotówkowe z Zamawiającym.
V. TOWAR I ZDOBIENIA
Logo firmy, treść nadruku i ewentualnie wymagany układ graficzny należy dostarczyć w postaci elektronicznej (pliki Adobe lub plik Corel Draw do wersji X3) wraz dokładnym opisem wielkości wzoru i kolorów. Przygotowanie projektu przez Idea Studio s.c. wiąże się z dodatkowymi opłatami według aktualnej stawki za godzinę pracy grafika od 50 zł netto
VI. TRANSPORT
1. Koszt transportu zamówień pokrywa Zamawiający.
2. Na zlecenie Zamawiającego towar może być wysłany za pośrednictwem poczty, kolei lub firmy spedycyjnej, koszt dostawy pokrywa Zamawiający.
3. Przyjmując towar od firmy przewozowej, Zamawiający jest zobowiązany –
w przypadku gdy kartony są naruszone lub towar uległ w transporcie jakiemukolwiek uszkodzeniu – do odnotowania tego faktu na podpisanym
w obecności kuriera liście przewozowym i zgłoszeniu reklamacji transportu
do Idea Studio s.c.
VII. PRAWA AUTORSKIE
1. Firma Idea Studio s.c. ma prawo do wykorzystania wykonanych produktów w materiałach reklamowych, stronie www, jako części ekspozycji oraz jako próbek możliwości technicznych co do jakości druku oraz do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji wykonaniu usługi dla Zamawiającego.
2. Prawa autorskie do materiałów zaprojektowanych, wymyślonych, stworzonych, wykonanych przez Idea Studio s.c. przysługują Idea Studio s.c. chyba,
że na podstawie odrębnej umowy zostały przekazane na rzecz Zamawiającego.
3. Zdjęcia wykorzystywane w kompozycji należą do ich autorów i mogą być używane wielokrotnie lub zgodnie z licencją do różnych ekspozycji. Zdjęcia nie są odsprzedawane na wyłączność tylko służą wyłącznie do użycia w kompozycjach.
4. Zdjęcia realizowane na zamówienie przekazywane są zleceniodawcy na mocy odrębnej umowy.
VIII. REKLAMACJE
1. Reklamacje rozpatrujemy wyłącznie w przypadku zgłoszenia ich wystąpienia do Firmy Idea Studio s.c pisemnie w ciągu 7 dni od chwili otrzymania towaru.
2. W przypadku reklamacji jakościowej, do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest dostarczenie nam wadliwego towaru.
3. Reklamacje nie będą uwzględniane o ile dotyczą towaru z wykonanym nadrukiem bez pośrednictwa Idea Studio s.c., bądź gdy dotyczą szkód powstałych
w związku ze zwłoką w odbiorze towaru.
IX. POZOSTAŁE WARUNKI
1. Wszelkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.
2. Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych Warunków będą załatwione
w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Firmy Idea Studio s.c.
3. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Składający zamówienie w firmie Idea Studio s.c. Zamawiający przyjmuje powyższe ustalenia podpisując formularz zamówienia.

Procedury postępowania przy zadaniach projektowych

I Etap: Zapoznanie
A. Współpracę rozpoczynamy od prezentacji oraz zakresu działalności Idea Studio i potrzeb Klienta
B. Na pierwszym spotkaniu omawiamy podstawowe założenia projektowe.
Chętnie przyjmujemy pisemny formularz briefu.
C. W terminie do trzech dni od otrzymania od Klienta briefu- opisu projektowego, ustalana jest wycena na wykonanie zawartych w opisie prac.
D. Po akceptacji oferty cenowej, sekretariat Idea Studio przesyła Klientowi formularz zamówienia na ww. prace, który Klient powinien podpisać i odesłać
dla kontynuacji prac.

II Etap: Projektowanie
A. Po podpisaniu Zamówienia lub umowy rozpoczynamy prace projektowe, które przy standardowych zamówieniach trwają do 14 dni roboczych. Rezultatem tych prac są od jednej do trzech koncepcji wstępnych przesłane mailem.
B. Po akceptacji jednej z przedstawionych koncepcji nanosimy sugerowane przez Klienta korekty, i wyznaczamy dalszy kierunek prac. Uwagi Klienta zostają spisane w formie re-briefu realizacyjnego i przedstawione do akceptacji.*

III Etap: Realizacja
A. Realizację prac rozpoczynamy po otrzymaniu re-briefu od Klienta oraz po otrzymaniu pełnego spisu asortymentu objętego pracami projektowymi.
B. Czas realizacji 3 etapu zależy od zakresu prac i każdorazowo zostaje określony w drodze porozumienia z Klientem.
C. Wszelkie zmiany koncepcji wybiegające poza założenia briefu uznane zostają za prace dodatkowe i podlegać będą oddzielnemu kosztorysowaniu.
D. Proces projektowy III Etapu kończy się pisemną akceptacją przez Klienta projektu realizacyjnego, który stanowi podstawę prac etapu IV.

IV Etap: Archiwizacja
A. Końcowym efektem prac jest dostarczenie Klientowi projektów w formie
w formie elektronicznej.
B. Rozpoczęcie produkcji, tj. druku i wyrobu prac objętych fazą projektowa.
Działania te wymagają odrębnej wersji zamówienia.

V Etap: Prawo autorskie
A. Prawa autorskie do materiałów zaprojektowanych, wymyślonych, stworzonych, wykonanych przez Idea Studio s.c. przysługują Idea Studio s.c. chyba,
że na podstawie odrębnej umowy zostały przekazane na rzecz Zamawiającego.

B. Równolegle z przekazaniem efektów etapu 4, Klientowi przekazywany jest rachunek, przenoszący na Klienta Prawa do korzystania z projektu w zakresie przewidzianym umową.

*) Projekty które nie spełniają założeń zawartych w briefie projektowym nie muszą być zaakceptowane przez Klienta.

Jakie techniki druku i znakowania stosujemy?

Offset
techniką offsetową drukujemy: jedno i wielobarwne wydawnictwa,
materiały firmowe; wizytówki, papiery firmowe, notesy, wkładki, broszury,
ulotki, katalogi, kalendarze, opakowania i in.
Druk cyfrowy
• CMYK,
• 300 DPI,
• pożądane dodanie tzw. „spadów”, linii cięcia i bigu; kalkulator serwisu internetowego uwzględnia spad o szerokości 2 mm dla każdej krawędzi użytku oraz dodatkowo 1 mm na linie cięcia; prace z inną wielkością wycinki mogą mieć inną cenę,
• należy też pamiętać by nie zamieniać tekstów (szczególnie małych) na format TIFF, a jeśli jest to konieczne, przygotować takie prace w większej rozdzielczości (600 dpi) celem zachowania jakości.
• prosimy o przekształcenie czcionek na krzywe,
• prosimy o przesłanie prac w pojedyńczych użytkach lub w montażu na naszym formacie (315×345) z zaznaczonymi liniami cięcia, bigowania, itp.,
• obiekty rastrowe powinny mieć min. 300 dpi,
• w przypadku druku folferów (ze składką zeszytową) strony powinny być w odpowiedniej kolejności w jednym pliku PDF,
• w przypadku prac dwustronnych obydwie strony powinny znajdować się na kolejnych stronach w jednym pliku PDF,
• rozszerzenia projektów
Photoshop, InDesign, CorelDRW, Acrobat.
Sitodruk
techniką tą wykonujemy nadruki na tekstyliach, tworzywach, drewnie, oprawach
introligatorskich, kalendarzach, foliach.
Wydruki wielkoformatowe
szer. 5 m lub średnioformatowe szer. 1,16
Grawerowanie laserowe
znakujemy i grawerujemy papier, drewno, skórę, tworzywa sztuczne, laminaty, szkło,kamień, metal, aluminium
Druk UV

Druk kolorowy na różnych materiałach od papieru przez tworzywa po metal.
Druk w palecie CMYK + biały
Haft
wykonujemy haft wielokolorowy.
Tampon druk
nadruk na drobnych przedmiotach z tworzyw sztucznych, metalu, szkle i drewnie np.
na długopisach, gadżetach.
Termo-transfer
stosowany na tkaninach bawełnianych, syntetycznych i półsyntetycznych
Flock
technologia stosowana jest do wykonywania nadruków na koszulkach, materiałach tekstylnych.
Nadruki na ceramice
wykorzystujemy technikę nanoszenia nadruku termo-transferowego na powierzchnie ceramiczną. Przygotowanie kalki.

Jak przygotować grafikę do druku offsetowego

Przygotowanie grafiki do druku offsetowego wymaga uwzględnienia kilku istotnych czynników. Oto kilka kroków, które warto przestrzegać:

1. Format pliku: Upewnij się, że Twoja grafika jest w odpowiednim formacie. Najlepiej używać formatów plików bezstratnych, takich jak PDF lub TIFF. Warto również upewnić się, że plik ma odpowiednie wymiary i rozdzielczość.

2. Kolory: Jeśli grafika zawiera kolory, należy zastosować odpowiedni model kolorów. Najczęściej stosowanym modelem w druku offsetowym jest CMYK (cyan, magenta, yellow, black), który reprezentuje kolory używane w procesie druku. Upewnij się, że Twoja grafika jest w trybie CMYK i nie zawiera kolorów spoza tego modelu.

3. Rozdzielczość: Ważne jest, aby Twoja grafika miała odpowiednią rozdzielczość dla druku offsetowego. Zalecana wartość to 300 dpi (dots per inch) lub więcej, aby zapewnić ostrość i detal grafiki po druku.

4. Obszar bezpieczny i nadruk: Zachowaj obszar bezpieczny, w którym ważne elementy grafiki, takie jak tekst czy logo, nie będą zbyt blisko krawędzi. Upewnij się również, że wszystkie niezbędne elementy są uwzględnione w projekcie i są dostosowane do odpowiednich kształtów i rozmiarów drukowanych materiałów.

5. Obcięcie i spady: Jeśli Twoja grafika ma się rozciągać poza krawędź drukowanego materiału (np. na plakatach), zastosuj odpowiednie spady lub obcięcie (bleed), które zapewnią, że żadne białe obszary nie pozostaną po przycięciu.

6. Konwersja czcionek: Jeśli używasz niestandardowych czcionek, upewnij się, że są one osadzone w pliku graficznym lub skonwertowane na krzywe, aby uniknąć problemów z ich wyglądem podczas druku.

7. Konsultacja z drukarnią: Na koniec zawsze warto skonsultować się z drukarnią, do której będziesz wysyłać plik. Mogą oni udzielić dodatkowych wskazówek dotyczących specyfikacji technicznych, preferowanych ustawień i formatów plików.

Staranne przygotowanie grafiki do druku offsetowego jest kluczowe dla uzyskania wysokiej jakości i satysfakcjonujących rezultatów. Współpraca z doświadczonymi specjalistami drukarskimi lub projektantami może być pomocna, aby zapewnić poprawność i zgodność grafiki z wymaganiami drukarni.

Jak przygotować grafikę do wydruku wielkoformatowego (baner, siatka)?

Please follow Theme Options -> Page titles -> Breadcrumbs -> Disable -> Save

Jak przygotować grafikę do systemów wystawienniczych?

Grafika do ROLL-SCREENÓW, X-BANNERÓW itp.
Zapis dla grafiki to JPG, PDF lub TIF.
Plik musi być przygotowany w skali 1:10 w rozdzielczości 960 – 1500 dpi, kolory w palecie CMYK.
Projekt należy dostarczyć do biura lub elektronicznie na adres info@ideastudio.pl.
Drukujemy w rozdzielczosci 740 dpi lub (na życzenie) 1440 dpi (jeżeli w projekcie istotne są detale, np. napisy małymi literami).
Drukujemy na materiale typu Blockout 440 g/m2, lub na życzenie na materiale wskazanym przez klienta (Decolit, Canvas itp.).

Grafika do Ścianek POP – UP
Informacje podane powyżej odnoszą się również do projektów grafiki dla ścianek, ponadto jednak plik z grafiką koniecznie musi być skompresowany.

Ścianka 3 x 3
3 panele czołowe o szer. 70 cm i wys. 230 cm każdy, i dwa panele boczne (zaokrąglone) szer. 67 cm i wys. 230 cm każdy.
• Pas wokół trybunki
długości 180 cm i wys. 80 cm z czego widoczne z przodu, i z boków pole grafiki ma wymiary 110 x 80 cm.

Ścianka 3 x 4
4 panele czołowe o szer. 70 cm i wys. 230 cm każdy, i dwa panele boczne (zaokrąglone) szer. 67 cm i wys. 230 cm każdy.
• Pas wokół trybunki
długości 180 cm i wys. 80 cm z czego widoczne z przodu i z boków pole grafiki ma wymiary 110 x 80 cm.

Użytkowanie flag i banerów

Trwałość flag i banerów outdoroowych:
Ze względu na zmienne warunki atmosferyczne oraz różny poziom zanieczyszczeń występujących 
w powietrzu (głównie brudzące spaliny samochodowe), nie jest możliwe precyzyjne określenie trwałości 
flag i banerów outdoroowych; trwałość ta może być większa lub mniejsza w zależności 
od miejsca i sposobu ekspozycji. 
Flagi i banery zewnętrzne, będące bardzo efektywnym środkiem reklamy, spełniają swoją rolę 
wyłącznie tedy gdy są utrzymywane w bardzo dobrej kondycji wizualnej. Dlatego niebagatelny wpływ 
na trwałość niniejszych produktów ma sposób obchodzenia się z nimi zarówno podczas użytkowania 
jak też magazynowania. Ogólnie wiadomym jest, że wyłącznie czyste i nie zniszczone nośniki reklamy zachowują swoje wysokie walory reklamowe. Dlatego tak ważne jest utrzymywanie ich w nienagannej 
kondycji oraz natychmiastowe zastępowanie zużytych flag i banerów nowymi.
Wiatr i deszcz:
W przypadku gdy prędkość wiatru przekroczy 55 km/h, flagi i banery powinny zostać ściągnięte. 
Należy pamiętać o tym, że siła wiatru odczuwana przez człowieka przy gruncie jest znacznie 
mniejsza od tej, która działa na flagę zawieszoną na maszcie kilka lub kilkanaście metrów powyżej 
poziomu ziemi. Intensywny i długo utrzymujący się deszcz powoduje zwiększenie ciężaru flagi 
co doprowadzić może do jej szybszego zużycia, szczególnie gdy deszczowej pogodzie towarzyszy 
dodatkowo silny wiatr.
Zniszczenia mechaniczne:
Zniszczenia tego typu występują zawsze wtedy gdy powiewająca na wietrze flaga uderza lub ociera 
o inny obiekt, np. maszt, inną flagę, za luźną linę masztu itp. Aby zredukować ryzyko powstania 
uszkodzeń mechanicznych należy zawsze sprawdzić czy flaga powiewa swobodnie nie zaczepiając 
o żadne przeszkody.
Pranie i odnawianie flag:
Zanieczyszczenia powietrza powodują nieuniknione zabrudzenia flag i banerów zewnętrznych. 
W celu delikatnego odświeżenia naszych produktów, mogą być one prane w zwykłych pralkach 
i za pomocą zwykłych środków piorących z niewielkim dodatkiem wybielaczy, w temperaturze około 40°C. 
W przypadku postrzępienia lub rozdarcia, Idea Studio świadczy swoim klientom odpłatnie usługi polegające 
na naprawie flag i banerów tak, aby nadawały się do ponownego użycia. Jednak należy pamiętać, 
że są to działania tymczasowe i jedynie wymiana flagi lub baneru na nowy zapewnia uzyskanie pełnych 
walorów estetycznych i użytkowych.
Przechowywanie:
Flagi i banery powinny być przechowywane w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. 
W przypadku, gdy ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe flagi lub banery muszą zostać 
ściągnięte i umieszczone w magazynie, należy upewnić się czy są suche.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Wyślij do nas wiadomość!    Zapraszamy do odwiedzenia naszej wzorcowni i zapoznania się z naszą pełną ofertą lub do kontaktu telefonicznego 81 742 30 40.

    23. letnie doświadczenie i najnowsze technologie
    do Twojej dyspozycji.